Header Background

Khoa Cơ Khí Động Lực

chuc_nang

Chức năng, Nhiệm vụ của Khoa về Nghề Công nghệ Ô tô

- Đào tạo lao động kỹ thuật trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nghề Công nghệ ô tô; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Chủ trì, thực hiện việc chỉnh sửa bổ sung các chương trình đào tạo thuộc nghề Công nghệ ô tô phù hợp khách hàng; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo Thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường

 

Chức năng, Nhiệm vụ của Khoa về Nghề Hàn

- Là đơn vị chuyên môn thuộc nhà, có chức năng đào tạo lao động kỹ thuật trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nghề Hàn; thực hiện việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chủ trì, thực hiện việc chỉnh sửa bổ sung các chương trình đào tạo thuộc chuyên môn của Khoa đào tạo phù hợp khách hàng; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo Thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Nhà trường.

nhiem-vu