Header Background

Khoa Khoa học cơ bản

chuc-nang

Chức năng

- Khoa khoa học cơ bản có chức giảng dạy các môn học cơ sở và môn học chung ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.

- Tham mưu cho lãnh đạo về ngành, nghề đào tạo, chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa

Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 điều 17 điều lệ này.

- Thực hiện chế độ báo cáo các kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của hiệu trưởng;

nhiem-vu

Liên hệ

Địa điểm: Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An

Điện thoại: 02383.844.520

Email: cdnktkt1na@gmail.com

lien-he