Header Background

Khoa May và TK Thời trang

chuc-nang

Chức năng

- Khoa May và thiết kế thời trang có chức năng đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực may, thiết kế thời trang đạt trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.

- Tham mưu cho lãnh đạo về ngành, nghề đào tạo, chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa.

Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 điều 17 điều lệ này.

- Thực hiện chế độ báo cáo các kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của hiệu trưởng;

- Liên hệ, bố trí đưa học sinh đi kiến tập, thực tập tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

nhiem-vu

Liên hệ

Địa điểm: Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An

Điện thoại: 0912884986

Email: cdnktkt1na@gmail.com

lien-he