Header Background

Khoa Điện

khoa-dien

Chức năng

- Khoa Điện có chức năng đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện như: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp; Sửa chữa lắp đặt thiết bị lạnh đạt trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.

- Tham mưu cho lãnh đạo về ngành, nghề đào tạo, chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa.

Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 điều 17 điều lệ này.

- Thực hiện chế độ báo cáo các kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của hiệu trưởng;

- Liên hệ, bố trí đưa học sinh đi kiến tập, thực tập tại các công trình, nhà máy.

nhiem-vu

Liên hệ

Địa điểm: Tầng 1,2 Nhà xưởng - Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An

Điện thoại: 0961919498

Email: cdnktkt1na@gmail.com

lien-he