Header Background

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

chuc-nang

Chức năng

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về công tác quản lý học sinh, sinh viên. Tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh,sinh viên theo Quy chế, Quy định của Bộ LĐTB&XH và các Quy chế của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Quy định của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phối hợp với các đơn vị trong trường về công tác quản lý HSSV

Nhiệm vụ

- Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào Trường. Sắp xếp, phân bổ học sinh sinh viên vào các lớp. Chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” đầu khóa cho học sinh, sinh viên.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của người học, phối hợp với các đơn vị trả lời các nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người học.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các khoa nghề và các tổ chức đoàn thể tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định.

nhiem-vu

Liên hệ

Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh Viên, Trụ sở chính, Km1 Đại Lộ Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.844.520 

Email: cdnktkt1na@gmail.com

 

 

 

lien-he