Header Background

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

khao-thi

Chức năng

Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật số 1 Nghệ An, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về công tác quản lý, đảm bảo chất lượng; đề xuất, tổ chức thực hiện cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường. Tham mưu lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng theo quy định. Hợp tác với các cơ sở trong và ngoài nước thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng. Các lĩnh vực chính

Nhiệm vụ

  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng huy động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

  • Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong Trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh và hoàn thiện đối với các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Trường.

nhiem-vu

Liên hệ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trụ sở chính, Km1 Đại Lộ Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.844.520 

Email: cdnktkt1na@gmail.com

 

 

lien-he