Header Background

Phòng Kế Hoạch - Tài Vụ

chuc-nang

Chức năng

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển Trường.

  • Thực hiện quản lý tài sản, sử dụng các nguồn tài chính, kế toán - thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước và công tác quản trị Nhà trường.
       

 

Nhiệm vụ

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển Trường.

  • Tham mưu xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách như: Các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, tài sản, chi tiêu nội bộ, quy trình quản lý và mua sắm tài sản..., các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác đầu tư xây dựng phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

  • Xây dựng Kế hoạch, lập dự toán và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tài sản, thiết bị; cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa của Trường;

  • Phối hợp với các đơn vị lập dự trù vật tư, bảo hộ lao động, văn phòng phẩm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị

 

nhiem-vu

Liên hệ

Phòng Tài Vụ - Kế Toán, Trụ sở chính, Km1 Đại Lộ Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.844.520 

Email: cdnktkt1na@gmail.com

 

 

lien-he